Obchodní podmínky

Prodávajícího: Pavel Sýkora
se sídlem: U Lesa 369, 560 02 Česká Třebová

IČ: 701 45 512
DIČ: CZ7302253684
ŽL vydaný na: MÚ Česká Třebová č. j. 905/2009/ZIV/LUD/1000740/3

Telefon: +420 774 290 482
E-mail: inkancl@email.cz

Číslo účtu: Česká spořitelna a.s. 121 962 23 19 / 0800

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.inkancl.cz.

1    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Pavel Sýkora, se sídlem U Lesa 369, 560 02 Česká Třebová, identifikační číslo: 70145512, zapsané na MÚ Česká Třebová č. j. 905/2009/ZIV/LUD/1000740/3 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (spotřebitel) nebo právnickou osobou (podnikatel) (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.inkancl.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4    Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat, což zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím. Změna obchodních podmínek je účinná jejich uveřejněním na webové stránce. Smluvní strany jsou vázány zněním obchodních podmínek platných a účinných ke dni uzavření kupní smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH) i včetně daně z přidané hodnoty (DPH) podle aktuální sazby této daně a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
-    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
-    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
-    informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6    Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil, jsou mu jasné, zřejmé, srozumitelné a souhlasí s nimi.

3.7    Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o potvrzení objednávky, a to i pouze částečně, tedy prodávající není povinen akceptovat objednávku kupujícího a nepřebírá žádnou odpovědnost za nedodání zboží, tedy odmítnutí jakékoliv objednávky nebo její části.

3.8    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9    Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost čtrnáct (14) kalendářních dnů.

3.10    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Zákazník bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.11    V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12    Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
-    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedeného v záhlaví obchodních podmínek.
Termín platby určuje kupní smlouva a je uveden na faktuře.

4.2    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4    V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před expedicí na základě zálohové faktury.

4.5    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je shodný s číslem zálohové faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu jsou zpravidla sjednávány individuálně. Konkrétní výši slevy uvede prodávající v objednávce kupujícího a následně na daňovém dokladu – faktuře.

4.8    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující s tímto výslovně souhlasí, pokud se předem smluvní strany nedohodly na jiném způsobu předání.

4.9    Případné námitky proti obsahu dodacího listu nebo faktury je třeba kupujícím uplatnit elektronicky písemnou formou a specifikovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dní od jejich doručení. Pokud kupující v uvedené lhůtě nepodá žádné námitky, platí obsah dodacích listů, respektive faktur, za potvrzený.

4.10    V případě úhrady zálohovou fakturou vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Nejpozději do 10 kalendářních dní od připsání částky uvedené na zálohové faktuře na účet prodávajícího a dodání zboží vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu.

4.11    V případě prodlení kupujícího s úhradou jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn předat své pohledávky za kupujícím k vymáhání třetí osobě.

5    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
-    o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
-    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (ve webovém rozhraní je zboží označeno dostupností „Zakázková výroba“),
-    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (fyzická osoba – spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující (právnická osoba – podnikatel) nemá právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

5.3    Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen využít vzorový formulář „Odstoupení od kupní smlouvy“ poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na adresu provozovny nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácením se rozumí převzetí zboží prodávajícím.

5.5    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6    Kupující by měl zboží vrátit úplné, nepoškozené, neopotřebené, čisté, s kompletní dokumentací, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí, že v případě, že vrácené zboží neodpovídá předchozí větě, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody kupujícím. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5    Kupující je povinen ihned při převzetí zboží zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost, množství a stav a případné zjevné vady reklamovat písemně ihned. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí takové zásilky, která zjevně není ve shodě s kupní smlouvou nebo objednávkou. Pokud takovouto zásilku převezme, je povinen zjištěné skutečnosti ihned oznámit písemně prodávajícímu. Pokud tak neučiní, na případné pozdější reklamace nemusí být brán zřetel.

6.6    Dodávka zboží může být rozdělena na dodávky částečné, s čímž je kupující srozuměn a uzavřením smlouvy s tímto souhlasí.

6.7    Kupující bere na vědomí, že dodací lhůty uvedené na webové stránce jsou pouze orientační, a tedy pro prodávajícího nezávazné a mohou být prodlouženy zejména v případě, že kupující objedná zboží v množství, které je vyšší než obvyklé, nebo půjde-li o produkt s výpadkem na straně dodavatele. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za nedodržení dodací lhůty, tedy kupující není oprávněn uplatňovat vůči prodávajícímu jakékoliv nároky z důvodu nedodržení těchto termínů, a tedy prodávající neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé nedodáním zboží v tomto termínu.

6.8    Mezi smluvními stranami, kdy kupující objedná zboží nezbytně vyžadující montáž, je možno uzavřít dohodu o bezplatné montáži tohoto zboží. Cena montáže je sjednána vždy za individuálně smluvených podmínek.

7    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
-    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
-    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
-    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
-    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
-    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5    Záruka běží od data převzetí zboží kupujícím.

7.6    Záruka se nevztahuje mimo jiné na:
-    vady zboží způsobené činností nebo nečinností kupujícího nebo třetí osoby,
-    poškození vzniklá porušením a používáním v rozporu s návodem k použití,
-    vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího nebo třetí osoby,
-    vady způsobené neodvratnou událostí (tj. např. živelnou událostí)
-    nebo opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku.

7.7    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího vždy písemně elektronicky nebo písemnou formou doručenou na kontaktní adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.8    Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

7.9    Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím, zejména v případě nutnosti obstarání náhradních dílů od výrobce.

7.10    V případě neoprávněné reklamace, tj. v případě, kdy kupující věděl nebo měl a mohl vědět, že prodávající za vadu neodpovídá (zejm. důvody uvedené v odstavci 7.6), je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady za převoz zboží a veškeré další náklady, které prodávající vynaložil v souvislost i s neoprávněnou reklamací.

7.11    Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

8    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1    Ochrana osobních údajů  -  viz Podmínky ochrany osobních údajů

10    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11    DORUČOVÁNÍ

11.1    Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví obchodních podmínek, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2    Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3    Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1    Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li kupující spotřebitel, vztahují se na smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem rovněž veškeré právní předpisy upravující práva a povinnosti spotřebitelů.

12.2    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4    Veškeré obrázky zboží a vzorky barev zveřejněné na webové stránce jsou připravovány s velkou mírou pečlivosti, nicméně jejich charakter je pouze informativní a mohou se lišit od skutečné podoby výrobků. V souvislosti s výše uvedeným případné menší barevné odchylky nebo odchylky od obrázků zveřejňovaných na webové stránce nejsou důvodem pro reklamaci. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se spoléháním se na informace o produktech zveřejněné na webové stránce prostřednictvím obrázků zboží a vzorků barev.

12.5    Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek.

12.6    Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Prodávající i kupující berou na vědomí, že projednání veškerých sporů vyplývajících z kupních smluv uzavřených mezi oběma smluvními stranami řeší příslušný soud dle místa sídla prodávajícího.

12.7    Pokud by některé zvýše uvedených ustanovení těchto obchodních a dodacích podmínek bylo neplatné nebo se neplatným stalo, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.

12.8    Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 1. 1. 2018.

 

Ke stažení

Odstoupení od smlouvy (pdf)

Reklamační protokol (pdf)

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.